Algemene Voorwaarden Fotografie Ingeborg van Bruggen

Mevrouw I.D van Bruggen handelend onder de naam Fotografie Ingeborg van Bruggen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24480774 en is gevestigd aan Rietsnijder 38, 3263 CE te Oud-Beijerland.

 

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 3. Fotografie Ingeborg van Bruggen: De dienstverlener die Diensten aanbiedt aan Opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Fotografie Ingeborg van Bruggen heeft aangesteld, projecten aan Fotografie Ingeborg van Bruggen heeft verleend voor Diensten die door Fotografie Ingeborg van Bruggen worden uitgevoerd, of waaraan Fotografie Ingeborg van Bruggen voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 5. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Fotografie Ingeborg van Bruggen
 6. Diensten: Fotografie Ingeborg van Bruggen biedt bruiloft fotografiediensten aan.
 7. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Fotografie Ingeborg van Bruggen, alsmede voorstellen van Fotografie Ingeborg van Bruggen voor Diensten die door Fotografie Ingeborg van Bruggen aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Fotografie Ingeborg van Bruggen waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
 8. Uitvoerdatum: de datum waarop de bruiloft of andere fotografieopdracht plaatsvindt en de fotografie werkzaamheden worden uitgevoerd.
 9. Schriftelijk: waar wordt gesproken over schriftelijk in deze algemene voorwaarden wordt tevens bedoeld: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Fotografie Ingeborg van Bruggen, elke Overeenkomst tussen Fotografie Ingeborg van Bruggen en Opdrachtgever en op elke dienst die door Fotografie Ingeborg van Bruggen wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Fotografie Ingeborg van Bruggen aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Fotografie Ingeborg van Bruggen is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

 

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door Fotografie Ingeborg van Bruggen gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Fotografie Ingeborg van Bruggen is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Fotografie Ingeborg van Bruggen het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Fotografie Ingeborg van Bruggen gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Oplevertijden in het aanbod van Fotografie Ingeborg van Bruggen zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Fotografie Ingeborg van Bruggen heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Fotografie Ingeborg van Bruggen te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
 2. Fotografie Ingeborg van Bruggen heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
 3. Fotografie Ingeborg van Bruggen is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

4 Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever. (artikel 5 lid 6)

 1. Elke Overeenkomst die met Fotografie Ingeborg van Bruggen wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Fotografie Ingeborg van Bruggen wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Fotografie Ingeborg van Bruggen is verbonden.
 2. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Fotografie Ingeborg van Bruggen met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.
 3. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de snelheid waarmee de foto’s gemaakt kunnen worden
 2. Zowel Opdrachtgever als Fotografie Ingeborg van Bruggen kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Fotografie Ingeborg van Bruggen ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Fotografie Ingeborg van Bruggen tegen het overeengekomen (uur)tarief. De (uren)registratie van Fotografie Ingeborg van Bruggen is hierbij leidend.
 5. Zowel Opdrachtgever als Fotografie Ingeborg van Bruggen kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Fotografie Ingeborg van Bruggen nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
 6. Annulering door Opdrachtgever heeft tot gevolg dat Opdrachtgever de reeds gemaakte (on)kosten en gereserveerde tijd dient te vergoeden. Bij annulering wordt in rekening gebracht:
 1. tot 1 jaar tot Uitvoerdatum: de aanbetaling;
 2. binnen 12 maanden tot Uitvoerdatum: de aanbetaling plus 15% van het overeengekomen orderberdrag;
 3. binnen 6 maanden tot Uitvoerdatum: de aanbetaling plus 30% van het overeengekomen orderberdrag;
 4. binnen 3 maanden tot Uitvoerdatum: de aanbetaling plus 50% van het overeengekomen orderberdrag;
 5. binnen 2 maanden tot Uitvoerdatum: 95% van het overeengekomen orderberdrag;
 1. Indien wegens overmacht de uitvoering van de Overeenkomst niet kan plaatsvinden, treden partijen in overleg om de afspraak te verplaatsen of een door Fotografie Ingeborg van Bruggen aan te wijzen vervanger te regelen. Reeds gemaakte kosten komen voor rekening van Opdrachtgever tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening

 1. Fotografie Ingeborg van Bruggen zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Fotografie Ingeborg van Bruggen staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan Fotografie Ingeborg van Bruggen de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Fotografie Ingeborg van Bruggen aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Fotografie Ingeborg van Bruggen heeft het recht zijn dienstverlening en zijn prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. Bij de uitvoering van de Diensten is Fotografie Ingeborg van Bruggen niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Fotografie Ingeborg van Bruggen, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. Fotografie Ingeborg van Bruggen is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Fotografie Ingeborg van Bruggen Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
 7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Fotografie Ingeborg van Bruggen aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Fotografie Ingeborg van Bruggen of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Fotografie Ingeborg van Bruggen recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 8. Indien op locatie van Opdrachtgever schade ontstaat aan de apparatuur van Fotografie Ingeborg van Bruggen, en de schade het gevolg is van een oorzaak welke te wijten is aan Opdrachtgever en/of diens medewerkers of ingeschakelde derden door Opdrachtgever, is Opdrachtgever gehouden tot volledige vergoeding van de geleden schade van Fotografie Ingeborg van Bruggen.
 9. Opdrachtgever ontvangt de foto’s nadat opdrachtgever het overeengekomen bedrag volledig heeft betaald, tenzij anders afgesproken met opdrachtgever.

 

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door Fotografie Ingeborg van Bruggen verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Fotografie Ingeborg van Bruggen niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de foto’s te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. Fotografie Ingeborg van Bruggen is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan zijn verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Fotografie Ingeborg van Bruggen verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Fotografie Ingeborg van Bruggen voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. Fotografie Ingeborg van Bruggen kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Fotografie Ingeborg van Bruggen gerechtigd om zijn werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Fotografie Ingeborg van Bruggen.
 4. Indien Opdrachtgever een locatie verzorgt, dan wel haar eigen (bedrijfs)ruimte ter beschikking stelt aan Fotografie Ingeborg van Bruggen, dient de ruimte te voldoen aan de door Fotografie Ingeborg van Bruggen gestelde eisen.

 

Artikel 8 – Fotografie

 1. De uitvoering van de fotografiewerkzaamheden is inclusief het bewerken van foto’s, tenzij anders overeengekomen.
 2. Fotografie is een uiting van creativiteit en smaak. Indien Opdrachtgever akkoord gaat met de offerte, gaat Opdrachtgever tevens akkoord met de fotografie stijl en aanpak van Fotografie Ingeborg van Bruggen. Fotografie Ingeborg van Bruggen is gerechtigd om de werkzaamheden naar eigen inzicht en creativiteit uit te voeren, met inachtneming van de wensen van Opdrachtgever.
 3. Indien voor een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst Fotografie Ingeborg van Bruggen genoodzaakt is aanvullend materiaal of een ruimte te huren, of het aantal foto’s dient te verhogen of indien achteraf blijkt dat er meer tijd nodig is voor de bewerking, kunnen hiervoor extra kosten gerekend worden. Fotografie Ingeborg van Bruggen zal Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte stellen.
 4. Fotografie Ingeborg van Bruggen kan van Opdrachtgever verlangen om aanvullende afspraken te maken omtrent de uitvoering, kosten of de duur van de opdracht indien weersomstandigheden of overige externe factoren naar inzicht van Fotografie Ingeborg van Bruggen een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst in de weg staan. Dergelijke omstandigheden kunnen in zulk geval aanleiding geven voor het verrichten van aanvullende werkzaamheden.
 5. Het auteursrecht op de fotografische werken berust uitsluitend bij Fotografie Ingeborg van Bruggen, tenzij expliciet anders overeengekomen. Toestemming voor gebruik van een fotografisch werk door Opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals door Fotografie Ingeborg van Bruggen bepaald. Ten aanzien van de overdraagbaarheid van auteursrechten, naamsvermelding op fotografisch werk of een inbreuk op de auteursrechten van Fotografie Ingeborg van Bruggen is artikel 18 van deze algemene voorwaarden van toepassing.
 6. Indien Opdrachtgever verzoekt om de eigendom op de fotografische Werken, kan dit enkel worden overgedragen met expliciete toestemming van Fotografie Ingeborg van Bruggen waarbij aanvullende kosten zullen worden gerekend.
 7. Opdrachtgever kan slechts de door Fotografie Ingeborg van Bruggen goedgekeurde en bewerkte foto’s ontvangen. Opdrachtgever heeft nimmer recht op ‘raw-bestanden’, onbewerkte bronbestanden.
 8. Fotografie Ingeborg van Bruggen heeft het recht om te bepalen welke foto’s in aanmerking komen voor het (foto)album, tenzij anders overeengekomen. Wijzigingen in het album, zoals volgorde, grootte en aantallen van foto’s, kunnen tegen een overeengekomen tarief worden doorgevoerd.

 

 

Artikel 9 – Oplevering

 1. De opleveringstermijn betreft nimmer een fatale termijn, tenzij expliciet anders overeengekomen. Fotografie Ingeborg van Bruggen zal de fotoreportage opleveren wanneer deze in zijn professionele opinie voldoen aan de specificaties van Opdrachtgever, welke aldus kan afwijken van de overeengekomen opleveringstermijn.
 2. Indien de Opdrachtgever goedkeuring dient te geven op het albumontwerp, is Fotografie Ingeborg van Bruggen gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst c.q. oplevertermijn op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever (haar) goedkeuring heeft gegeven. Opdrachtgever dient vervolgens binnen drie maanden na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed- of af te keuren. Indien Opdrachtgever het opgeleverde niet binnen deze periode afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase reeds zijn goedgekeurd.
 3. Fotografie Ingeborg van Bruggen spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van hem in redelijkheid verlangd kan worden.
 4. Fotografie Ingeborg van Bruggen heeft het recht om alle door hem opgeleverde Werken te signeren, dan wel zijn naam te (doen) vermelden. Eveneens komt hem het recht toe om al zijn werken, ontwerpen en alle zaken waarop zijn intellectuele eigendomsrechten rusten, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit zonder dat daartoe (voorafgaande) uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever is verkregen.

 

Artikel 10 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. De Fotografie Ingeborg van Bruggen is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Fotografie Ingeborg van Bruggen, Fotografie Ingeborg van Bruggen een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.
 3. Na totstandkoming van de Overeenkomst is het verplaatsen van de Uitvoerdatum slechts mogelijk indien Fotografie Ingeborg van Bruggen beschikbaar is op de nieuwe Uitvoerdatum. Indien Fotografie Ingeborg van Bruggen niet beschikbaar is op de nieuwe Uitvoerdatum, zijn de annuleringsvoorwaarden en bijkomende kosten van artikel 5 van toepassing.
 4. Bij het geheel op gedeeltelijk verplaatsen van de opdracht naar een nieuwe, nog overeen te komen, uitvoerdatum is Opdrachtgever een extra 25% van het orderbedrag verschuldigd aan Fotografie Ingeborg van Bruggen, met altijd een minimum bedrag van 350,00 euro, ter vergoeding van de reeds gemaakte kosten, werkzaamheden en gederfde inkomsten. De factuur voor deze extra kosten dient betaald te worden binnen 2 weken na vaststelling van nieuwe uitvoerdatum.

 

Artikel 11 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen of vermeld.
 2. Fotografie Ingeborg van Bruggen voert zijn dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief.
 3. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijs niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is Fotografie Ingeborg van Bruggen gerechtigd om de aanvullende kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
 4. Parkeerkosten ten behoeve van de uitvoering van de Diensten kunnen aan Opdrachtgever doorberekend worden.
 5. Opdrachtgever is verplicht de maaltijden (eenvoudig doch voldoende) op de Uitvoerdatum te verzorgen in het geval van een bruiloft, ten behoeve van Fotografie Ingeborg van Bruggen. In het geval dat er geen maaltijden geregeld zijn zal Fotografie Ingeborg van Bruggen de kosten voor maaltijden doorberekenen aan Opdrachtgever.
 6. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Fotografie Ingeborg van Bruggen ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 7. Fotografie Ingeborg van Bruggen verlangt ten behoeve van de reservering en voorbereidende werkzaamheden een aanbetaling. Opdrachtgever dient de aanbetaling te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 8. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 9. Fotografie Ingeborg van Bruggen is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 10. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Fotografie Ingeborg van Bruggen.
 11. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 12 – Incassobeleid

 1. Opdrachtgever zijnde een Consument zal wanneer zij niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Fotografie Ingeborg van Bruggen zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Fotografie Ingeborg van Bruggen meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 13 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Fotografie Ingeborg van Bruggen gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Fotografie Ingeborg van Bruggen de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@ingeborgvanbruggen.nl, of zijn te lezen in het Privacy statement op de website www.ingeborgvanbruggen.nl.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Fotografie Ingeborg van Bruggen verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Fotografie Ingeborg van Bruggen tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien Fotografie Ingeborg van Bruggen op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 14 – Opschorting en ontbinding

 1. Fotografie Ingeborg van Bruggen heeft het recht om de ontvangen of door hem gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Fotografie Ingeborg van Bruggen gegronde reden zich voor doet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. Fotografie Ingeborg van Bruggen is bevoegd de nakoming van de op zijn rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van zijn facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
 3. Fotografie Ingeborg van Bruggen is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van zijn werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Fotografie Ingeborg van Bruggen te vergoeden voor elk financieel verlies dat Fotografie Ingeborg van Bruggen lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.
 5. Bij het geheel op gedeeltelijk verplaatsen van de opdracht naar een nieuwe, nog overeen te komen, datum is opdrachtgever een extra 25% van het orderbedrag verschuldigd aan Fotografie Ingeborg van Bruggen, met altijd een minimum bedrag van 350,00 euro, ter vergoeding van de reeds gemaakte kosten, werkzaamheden en gederfde inkomsten. De factuur voor deze extra kosten dient betaald te worden binnen 2 weken na vaststelling van nieuwe uitvoerdatum.

 

Artikel 15 – Overmacht

 1. Fotografie Ingeborg van Bruggen is niet aansprakelijk wanneer hij ten gevolge van een overmachtssituatie zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Fotografie Ingeborg van Bruggen wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Fotografie Ingeborg van Bruggen, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Fotografie Ingeborg van Bruggen zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van (werknemers van) Fotografie Ingeborg van Bruggen of door hem ingeschakelde derden en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Fotografie Ingeborg van Bruggen buiten zijn invloedssfeer vallen die de nakoming van zijn verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald, met een minimum van de reeds ontvangen aanbetaling. Fotografie Ingeborg van Bruggen is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

 

Artikel 16 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Fotografie Ingeborg van Bruggen alleen geacht te bestaan indien De Fotografie Ingeborg van Bruggen dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Fotografie Ingeborg van Bruggen, is Fotografie Ingeborg van Bruggen uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Fotografie Ingeborg van Bruggen binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Fotografie Ingeborg van Bruggen deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Fotografie Ingeborg van Bruggen in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien het verrichten van Diensten door Fotografie Ingeborg van Bruggen leidt tot aansprakelijkheid van Fotografie Ingeborg van Bruggen, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of schuld zijdens Fotografie Ingeborg van Bruggen. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 4. Fotografie Ingeborg van Bruggen sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Fotografie Ingeborg van Bruggen is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Fotografie Ingeborg van Bruggen voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Fotografie Ingeborg van Bruggen geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Fotografie Ingeborg van Bruggen.
 6. Fotografie Ingeborg van Bruggen staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Fotografie Ingeborg van Bruggen verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

7 Fotografie Ingeborg van Bruggen is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging tijdens verzending van producten of deelbestanden.

 1. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Fotografie Ingeborg van Bruggen vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Fotografie Ingeborg van Bruggen binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Fotografie Ingeborg van Bruggen

 

Artikel 17 – Geheimhouding

 1. Fotografie Ingeborg van Bruggen en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Fotografie Ingeborg van Bruggen bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Fotografie Ingeborg van Bruggen is verkregen.
 2. Fotografie Ingeborg van Bruggen betracht steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.
 3. Indien Fotografie Ingeborg van Bruggen op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Fotografie Ingeborg van Bruggen zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Fotografie Ingeborg van Bruggen niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door De Fotografie Ingeborg van Bruggen aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Fotografie Ingeborg van Bruggen vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Fotografie Ingeborg van Bruggen vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Fotografie Ingeborg van Bruggen is verspreid.
 5. De geheimhoudingsverplichting leggen Fotografie Ingeborg van Bruggen en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

 

Artikel 18 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Fotografie Ingeborg van Bruggen waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen en foto’s berusten uitsluitend bij Fotografie Ingeborg van Bruggen en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Fotografie Ingeborg van Bruggen worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Fotografie Ingeborg van Bruggen gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van Fotografie Ingeborg van Bruggen rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Fotografie Ingeborg van Bruggen. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Fotografie Ingeborg van Bruggen opgeleverde zaken, dient Fotografie Ingeborg van Bruggen expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 4. Fotografie Ingeborg van Bruggen behoudt te allen tijde het recht op naamsvermelding op de door hem opgeleverde fotografische werken (ex artikel 25 Auteurswet). Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de werken te verwijderen of te wijzigen.
 5. Tenzij anders overeengekomen verkrijgt Opdrachtgever een gebruiksrecht van de werken die in haar Opdracht zijn gemaakt. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Fotografie Ingeborg van Bruggen rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst. Indien Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fotografie Ingeborg van Bruggen wijzigingen aanbrengt, is Opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd van 2.500,- euro en 250,- euro voor elke dag dat de overtreding voortduurt.
 6. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

 

Artikel 19 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Fotografie Ingeborg van Bruggen verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Fotografie Ingeborg van Bruggen zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Fotografie Ingeborg van Bruggen van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Fotografie Ingeborg van Bruggen voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Fotografie Ingeborg van Bruggen voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
 5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Fotografie Ingeborg van Bruggen verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 20 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Fotografie Ingeborg van Bruggen of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@ingeborgvanbruggen.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Fotografie Ingeborg van Bruggen de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Fotografie Ingeborg van Bruggen zal binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 21 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Fotografie Ingeborg van Bruggen en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Fotografie Ingeborg van Bruggen heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Fotografie Ingeborg van Bruggen en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter.

 

 

© Fotografie Ingeborg van Bruggen, augustus 2020